Συμμετοχή στο συνέδριο 20th International Conference on ADVANCED ROBOTICS

  • Post category:Uncategorized

Στο Πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Αυτόματο Ρομποτικό Όχημα για Χρήση σε ιχθυοτροφεία-Ποιοτικός Έλεγχος Ψαριών» ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: APOXI-ΠΕΨ, με κωδικό έργου Τ2ΕΔΚ- 02504, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Καβαλλιεράτου Εργίνα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους, θα παρουσιάσουμε στο συνέδριο «20th International Conference on ADVANCED ROBOTICS».

Αφήστε μια απάντηση