Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Σάμος, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών & Επικοινωνιών (Ε.Σ.Υ.Ε) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους ενδιαφερόμενους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής να καταθέσουν σχετική αίτηση έως και τη Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο. Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος προσφέρονται δωρεάν και οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Για τους υπότροφους που θα επιλεγούν, και σε αντιστοιχία των προσόντων του κάθε υποψηφίου, υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης,

 • ενός (1) υποψηφίου μέσω ανταποδοτικής υποτροφίας και αντίστοιχης απασχόλησης σε ερευνητικό πρόγραμμα και
 • έως δύο (2) υποψηφίων με ωριαία αντιμισθία, για την επικουρία μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού ή εργαστηριακού έργου στο Τμήμα.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην ευρεία γνωστική περιοχή των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και μπορεί να εξειδικευτεί, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό, σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

 • Χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) ως ιπτάμενοι σταθμοί βάσης σε ασύρματα δίκτυα
 • Μετάδοση επικοινωνίας μέσω σμήνους UAV σε δίκτυα 5G
 • Διαχείριση μεταπομπής (handover) σε ετερογενές δικτυακό περιβάλλον
 • Διαχείριση Δικτυακών πόρων σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
 • Διαχείριση ποιότητας παροχής υπηρεσιών σε περιβάλλον ετερογενών δικτύων
 • Επικοινωνίες τύπου μηχανής σε δίκτυα IoT (Διαδικτύου των Αντικειμένων)
 • Μηχανική μάθηση για την διαχείριση δικτυακών πόρων σε ασύρματα δίκτυα
 • Μηχανική μάθηση για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς, την ανίχνευση σφαλμάτων και το συντονισμό ασύρματων δικτύων
 • Μηχανική μάθηση σε σχήματα μη-ορθογωνικής και τυχαίας πολλαπλής πρόσβασης για την επίτευξη μαζικής συνδεσιμότητας
 • Επικοινωνίες υπερ-υψηλής αξιοπιστίας και υπερ-χαμηλής καθυστέρησης
 • Τεχνικές ασύρματης μετάδοσης πληροφορίας και ενέργειας
 • Άμορφα δίκτυα χωρίς σύζευξη άνω και κάτω ζεύξης
 • Ασφάλεια φυσικού επιπέδου για εφαρμογές blockchain

Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον επιθυμούν να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή σε διαφορετική, αλλά συναφή με τα παραπάνω, γνωστική περιοχή πρέπει να καταθέσουν επιπλέον συνοπτικό σχέδιο πρότασης διδακτορικής διατριβής το οποίο θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω:

 • Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής
 • Θεωρητικό Πλαίσιο (State-of-the-Art)
 • Στόχοι – Ερευνητικά ερωτήματα
 • Μεθοδολογία
 • Ενδεικτική βιβλιογραφία

Δικαίωμα υποβολής αίτησης (άρθρο 38 του ν. 4485/2017) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) του άρθρου 46 του ν. 4485/2017. Σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 517/16.02.2018, τεύχος Β – http://www.icsd.aegean.gr/icsd/Downloads/pdfs/kanonismos_didaktorikon.pdf), γίνεται αιτιολογημένα δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως και την Πέμπτη 31/10/2019 ηλεκτρονικά στο ccsl@aegean.gr πλήρη φάκελο υποψηφιότητας που θα περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση Υποψηφιότητας
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
 5. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων (αν υπάρχει)
 6. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου)
 8. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Ελληνικών ή ξένων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής
 9. Αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων, μονογραφιών, κ.λπ.

Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με τη γνώμη τους, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για το επιστημονικό και ερευνητικό τους προφίλ. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Τηλ. επικοινωνίας: 22730 82270

email: ccsl@aegean.gr

Ο Διευθυντής του Ε.Σ.Υ.Ε.

 

Δημοσθένης Βουγιούκας
Αν. Καθηγητής

Share This Post!

Recent Posts

Archives

Categories